- Reklama -zprávy
- Reklama -udalosti

Manažérska agilita, kľúčová konkurenčná výhoda

Manažérska agilita je pojem, ktorý sa v posledných rokoch skloňuje vo všetkých pádoch. Potreba manažérskej agility sa týka aj tých najmenších podnikov v rozličných oblastiach činnosti. Manažérska agilita je pružným spôsobom riadenia. Agilné podniky sú schopné neustále inovovať, flexibilne reagovať na potreby trhu a byť o krok vpred pred konkurenciou. Čo presne znamená pojem manažérska agilita? Aké výhody prináša?

Manažérska agilita, stratégia moderného riadenia

Samotný pojem agilita, bez prepojenia na teóriu manažmentu, znamená čulosť, ohybnosť, obratnosť. Pružné fungovanie a rýchle činy. Viesť podnik agilne vyžaduje organizáciu bez strnulých zažitých riadiacich štruktúr. Predovšetkým zmeny a inovácie musia byť zavádzané okamžite.

Akýkoľvek podnet od zákazníkov alebo pri mapovaní konkurencie musí byť okamžite implementovaný. Nie za pol roka, nie za mesiac. Dnes. To znamená, že obchodní zástupcovia a ich pripomienky bývajú hybnou silou zmien.

Manažérska agilita vystihuje stratégiu, ktorá podniku umožní rýchlo a efektívne reagovať na zmeny. Firma trvalo inovuje, prispôsobuje všetky činnosti vonkajším požiadavkám. Rastie konkurencieschopnosť.

Nutnosť konštantnej inovácie

Citát jedného z slávnych ekonómov hovorí, že jedinou istotou v dnešnom podnikaní je trvalá zmena. Kto porozumie potrebe prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam na trhu, bude z neustálych zmien profitovať. Manažérska agilita nie je niečím, čo by podnik zavádzal nad rámec bežného fungovania. Ide o princípy interného fungovania a komunikácie podniku so zamestnancami a externým okolím.

Manažérska agilita sa netýka len modernizácie zariadenia a využívania nových technológií. Každý zamestnanec musí mať možnosť prísť s nápadom na zlepšenie. A akonáhle vedenie podniku podnet získa, nesmie zostať len pri teoretickej diskusii a hľadaní dôvodov, prečo zmena nie je možná.

Manažérska agilita a aktuálne trendy

Zaujímavým príkladom pružného fungovania organizácie je vypočutie požiadaviek zamestnancov na možnosť práce z domu a voľný pracovný čas. To pre spoločnosť znamená napríklad aj to, že zamestnanec musí mať prístup k internej databáze odkiaľkoľvek. Smartphone sa stáva nevyhnutným pracovným nástrojom. Tu sa jedná o technologickú agilitu.

Najväčším bohatstvom podniku sú jeho zamestnanci a informácie, ktorými zamestnanci disponujú. Treba hľadať cesty, ako od zamestnancov ich podnety získať. Motivovať ich k zdieľaniu informácií, odmeňovať prínosné nápady. Otvoriť komunikačné kanály a pracovať kreatívne. Podnik neustálou inováciou upevňuje pozíciu na trhu a získava náskok pred konkurenciou. Vnútri podniku sa mení firemná kultúra a spôsob riadenia.

Manažérska agilita, cesta k inovácii

Zahrnutie agility do všetkých podnikových procesov znamená, že podnik sa vydáva cestou trvalej inovácie. Zamestnanci podniku sú výkonnejší, rýchlejší a zároveň sa znižujú prevádzkové náklady. Markantnejší rozdiel je možné zaznamenať vo chvíli, keď pôjdu ruka v ruke kultúrne a zároveň technologické zmeny. Veľké spoločnosti začnú strácať konkurenčnú výhodu, pretože budú zaťažené objemom dát. Je potrebné umožniť ľuďom využívať viac vlastnú kreativitu a organizáciám bohatstvo z informácií od vlastných pracovníkov.

Rýchly test manažérskej agility

Ak chce spoločnosť uspieť na trhu, musí byť vždy agilná. Manažérska agilita však stojí na princípe aplikácie stratégie rýchleho rozhodovania a akcie do všetkých čiastkových činností podniku. A ako zmerať agilitu v podniku?

Ak za vedúcim tímu príde zamestnanec a oznámi mu nápad na nový výrobok, obal, postup alebo iné zlepšenie, za ako dlho nápad vedenie spoločnosti zrealizuje? Bude to rýchlo alebo to zaberie roky? Bude sa nápadom vedenia spoločnosti zaoberať? Odpovede na tieto otázky sú odpoveďou na stupeň manažérskej agility. Je čas na zmeny.

Další články autora

Comments

PR článek

Nejnovější články

Reklama

Môže byť mzdová agenda jednoduchšia? Ale určite! Využite mzdový softvér Mzdy Komplet od Vemy.